• نام محل کارسمتمدت زمان فعالیتزمان خاتمهعلت ترک کار 
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    حداکثر 1MB پسوند های مجاز pdf,jpg,doc,docx

3.4/5 - (9 امتیاز)