• نام محل کارسمتمدت زمان فعالیتزمان خاتمهعلت ترک کار 
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    حداکثر 1MB پسوند های مجاز pdf,jpg,doc,docx

4.2/5 - (19 امتیاز)