استقرار و پیاده سازی

استقرار دقیق منطبق بر نیازمندی ها

استقرار محقق کننده اهداف راهکارهای نرم افزاری در افزایش بهره وری سازمان ها است. در فرایند استقرار می کوشیم با شناسایی فرایندهای کسب و کار و درک نیازهای کاربران،  با تعهد به زمان بندی و هزینه های تعریف شده، استقرار را به شکلی مؤثر پیش ببریم.

به این منظور، با شناسایی فرایندهای کسب و کار مشتری.ضمن استقرار راهکار، کاربران مشتری آموزش های مرتبط می بینند، اطلاعات مورد نیاز سازمان از نرم افزارهای پیشین به راهکار منتقل و قابلیت گزارش گیری های مورد نیاز مدیران فراهم می شود. در پایان، تیم استقرار تا حصول اطمینان از توانمندی و تسلط مشتری برکاربری سیستم در کنار او خواهند بود. پس از تأیید مشتری از عملیاتی بودن سیستم، پروژه ی استقرار خاتمه می یابد و ادامه خدمات به فاز پشتیبانی منتقل می شود.

آموزش

آموزش های کاربردی و تخصصی

ما باور داریم آموزش، بهره وری را افزایش می دهد. کاربران آموزش دیده و متخصص کمک می کنند تا مشتریان دانا راهبرد سامان اندیش بیش ترین بهره وری را از سیستم ها داشته باشند. آموزش های ویژه بازار کار، کارگاه ها و سمینارهای مالی و فناوری اطلاعات و دوره های آموزشی از خدمات اصلی ما هستند.

3.3/5 - (3 امتیاز)