همکاران سیستم بزرگترین مجموعه نرم افزار کشور است که محصولات سپیدار سیستم و راهکاران را به مشتریان ارائه کرده است